اخبار

غلامرضا مریدی کمیته مسابقات

 

                                       فرم شماره (  1 ) 


                         کمیته مسابقات هیئت تکواندو استان کرمانشاه

 =======================================================

    اینجانب                  فرزند            متولد    /   /  13 با کد ملی به شماره                                         

    دارای کمربند            وکارت بیمه سالجاری به شماره           و تاریخ صدور

                         

    ضمن مطالعه کامل بخشنامه مسابقات و اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه بدینوسیله آمادگی  


        خود را جهت شرکت در مسابقات تکواندو                 در رده سنی              اعلام میدارم .                                                                           

    همراه :                                                             تلفن تماس :   

      

   نام :                           نام خانوادگی :                               امضاء                        

        =================================================================


    اینجانب                    ولی آقای                     ضمن اطلاع از کلیه مقررات و قوانین مسابقات

  تکواندو و تأکیدبرصحت سلامت روحی و جسمی ایشان و قبول مسئولیتهای مربوط به فرزندم

  بدینوسیلهرضایت کامل فرزندم مبنی بر حضور او  در مسابقات                     را اعلام می نمایم .


      نام :                        نام خانوادگی :                                       امضاء و اثر انگشت

        ===============================================================

        اینجانب                            مربی آقای                                   صحت موارد مندرج در این برگه را         تائیدو بدینوسیله با حضور ایشان در مسابقات            در رده سنی               موافقت می نمایم .


        نام :                                     نام خانوادگی :                              امضاء                   

        =================================================================

  بدینوسیله صحت موارد مندرج در این فرم ، مربوط به آقای                   عضو باشگاه


   را تائید و با حضور ایشان در مسابقات تکواندو              در رده سنی              موافقت بعمل می آید.


 

      

                                                                                                                                                                                                                    رئیس هیئت تکواندو شهرستان