اخبار

غلامرضا مریدی کمیته مسابقات

فرم شماره 2

کمیته مسابقات هیئت تکواندو استان کرمانشاه


عنوان مسابقات :                  رده سنی :                 نام باشگاه :                       شهرستان :  

ردیف

نام    نام خانوادگی

تلفن همراه

کد ملی

درجه کمربند

شماره بیمه ورزشی

کارت سلامت

فرم شماره 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فرم شماره ( 1 ) از معرفی شدگان بالا تحویل گردید و تا پایان مسابقات در هیئت تکواندو شهرستان     بایگانی خواهد شد .                                  

 صحت مدارک و مشخصات متقاضیان فوق الذکر مورد تائید است و ثبت نام و شرکت آنان در مسابقات بلامانع می باشد .


نام و امضاء مربی                                                            

نام و امضاء مدیر باشگاه


                                                                                                                  رئیس هیئت تکواندو شهرستان